ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURSUL DE ADMITERE

(a) Cererea de înscriere - se completează la înscriere sau online și pe baza ei se va edita fişa de înscriere, în două exemplare, dintre care unul rămâne în dosar, iar celălalt rămâne la candidat;

(b) Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO, iar pentru absolvenţii de liceu din promoţia anului curent, cărora nu le-a fost eliberată diploma, adeverinţa în original sau copie, care va conţine media de la bacalaureat, excepție făcând candidații care se încadrează la art. 31 din Regulamentul de Admitere la nivel licentă pentru anul universitar 2017/2018;

(c)Acordul scris pentru candidații care optează pentru varianta preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la examenul de Bacalaureat din SIIIR;

(d) Foaia matricolă sau adeverință echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO;

(e) Pentru studenţii care urmează o a doua specializare, adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior din care să rezulte calitatea de student şi forma de finanţare (buget sau taxă);

(f) Pentru absolvenţii unei facultăţi care urmează o a doua specializare, diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată de CCO;

(g) Pentru cei care au absolvit studiile liceale anterior anului 2017, declarație pe proprie răspundere, în format tipizat, privind numărul de ani urmați în învățământul superior.

(h) Certificatul de naştere, în copie certificată de CCO;

(i) Certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie certificată de CCO;

(j) Adeverinţă medicală, în original, eliberată de cabinetul medical şcolar, de medicul de familie sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere ­ după caz ­ de care aparţin. Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta o adeverinţă medicală vizată de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională, în care se va menţiona ­ în mod expres ­ gradul deficienţelor, localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni poate atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Valabilitatea adeverinței medicale este de trei luni de la data eliberării conform legislației în vigoare.

(k) Trei fotografii 3 x 4 cm;

(l) Copie certificată de CCO după cartea sau buletinul de identitate;

(m) Chitanța care face dovada achitării taxei de înscriere, sau, după caz, se vor prezenta acte doveditoare privind scutirea de taxă, de către candidaţii aflaţi în una din categoriile menționate la art. 43, art. 44 și art. 45 din Regulamentul de Admitere la nivel licentă pentru anul universitar 2017/2018;, care beneficiază de scutirea parţială sau totală a achitării taxei de înscriere la admitere. Actele doveditoare sunt după caz: copie/copii după certificatul/certificatele de deces al/ale părintelui/părinţilor ­ în cazul celor orfani; adeverinţă de la Casa de Copii (Centrul de Plasament) ­ în cazul celor aflaţi în această situaţie; adeverinţă din care să rezulte că un părinte este/a fost angajat în sectorul de învăţământ.

(n) Dosar plic. Pe dosarul plic se va scrie citeţ numele, iniţiala tatălui şi prenumele complet al candidatului, toate cu majuscule.

(o) Pentru toate actele în copie trebuie prezentat originalul pentru conformitate; certificarea conformității cu originalul se va face de către persoana desemnată din cadrul Comisiei de certificare a conformității cu originalul.

(p) Certificatul de competențe pentru limba română, în cazul candidaților menționați la art.19 din Regulamentul de Admitere la nivel licentă pentru anul universitar 2017/2018.